Vår politik vi vill driva | Sverigedemokraterna Mellerud

Vår politik vi vill driva

 

                    Detta vill vi i Sverigedemokraterna Mellerud

MIGRATION

 • Vi vill arbeta för att drastiskt minska antalet asylsökande som kommer till kommunen.
  Detta för att kommunens resurser helt enkelt inte räcker till.                                                                                       Våra egna invånare måste prioriteras när resurserna skall fördelas till kommunens
  alla verksamhetsområden.

BOSTADSPOLITIK

 • Vi vill arbeta för en bostadspolitik som riktar sig till alla invånare i kommunen.
  Det måste byggas mer och billigare hyresrätter och samtidigt måste handläggning
  av bygglov för privatbostäder underlättas och förenklas.

 

SKOLPOLITIK

 • Vi vill arbeta för att skolans resurser  fördelas jämt över hela verksamheten
  och att samtliga elever som gå på skolan får ta del av de gemensamma resurserna.
 • Vi vill arbeta för att skolan i Mellerud ska hålla hög nivå på såväl studieresultat
  som utbildning på lärare. Ambitionen ska vara att skolan i Melleruds Kommun
  ska ha 100 % behöriga lärare.
 • Vi vill arbeta för att skolan skall vara  en plats där det råder studiero och där
  eleverna i lugn och ro kan erhålla kunskaper som förbättrar och förenklar för
  framtida studier och arbete. En skola som får kosta, där alla få en undervisning
  som medför att man kan gå vidare  från klass till klass med rätt kompetens.

 

NÄRINGSLIVSPOLITIK

 • Vi vill arbeta för att helheten ska vara i fokus, en attraktiv kommun som
  får människor att bo kvar eller flyttar in, har lämpliga bostäder i adekvat mängd,
  bra skolor, bra barnomsorg. Allt detta är  exempel på nödvändiga delar för att skapa
  förutsättningar för ett starkt näringsliv.
 • Vi vill implementera visionen om att vi inte är en landsortskommun, utan en förort till Göteborgsregionen. I samband med detta vill vi trycka på för att utveckla kommunikationerna däremellan. E45 behöver bli motortrafikled och fler tågavgångar med mera.
 • Vi vill arbeta för att viktiga verksamheter så som  Apotek, Systembolag, Medborgarkontor,
  Turistinformation med mera får ligga kvar i centrum.

ÄLDREVÅRDEN

 • Vi vill arbeta för en kvalitetssäkrad äldrevård där fokus ligger på behoven
  och viljan hos de äldre. Rätten att få dela bostad även på ålderns höst även
  om man behöver bo på ett äldreboende.
 • Äldrevården i Mellerud ska enbart ha personal med adekvat utbildning och
  kompetens.

Minska köerna till äldreboende genom att bygga nytt äldreboende samt
renovera och bygga ut de existerande boendena efter det behov som finns.

 

SJUKVÅRDSPOLITIK  

 • Vi vill bevara och arbeta för att Dalslands Sjukhus återfår status som full gott akutsjukhus.                                         
 • Vi vill arbeta för att vårdcentralen är  bemannad med kompetent läkarpersonal
  med adekvat utbildning för att säkerställa en god kvalitet på vården samt en
  trygg patientsäkerhet.     

SAMHÄLLSTRYGGHET

 • Vi vill verka för att Melleruds Polisstation blir bemannad dygnet runt alla
  dagar i veckan och att det finns en bemannad patrullbil som utgår från Mellerud.
  Tills detta är uppnått så bör vi se över behovet av väktare i kommunen
  nattetid.                                                                                                                                                                                            
 • Vi vill införa ett lokalt program för att fånga upp och arbeta mot extrema och
  radikala grupperingar som hotar det lokala samhällets trygghet. Upplysning om
  demokrati, demokratiska lagar, rättigheter och skyldigheter samt mänskliga fri
  och rättigheter skall med hjälp av skolväsendet tydligt proklameras och aktivt
  arbetas med kontinuerligt.
 • Vi vill arbeta för att vårt samhälle inte rör sig bort från de grundläggande värderingar
  om män och kvinnors lika värde som vi en gång enats om.

TURISM  

 • Vi vill arbeta för att Dalsland ska utveckla sin ställning som turistlandskap.
  Dalslands kanal är en oerhört viktig del av vår turism och där måste det satsas
  på att utveckla driften av kanalen och anpassa den efter turisternas önskemål.
 • Vi vill även att kommunen ska arbeta för att mindre badplatser och kulturminnesplatser
  rustas upp med bänkar, renhållning och skötsel av tillfartsvägar.
 • DVVJ är en oerhört viktig del av turismen idag och vi inom Sverigedemokraterna
  Mellerud vill arbeta för att utveckla dess funktion som turisttransportör men
  även i framtiden verka för att järnvägen skall bli en naturlig del av vår lokaltrafik.
  Detta för att bättre knyta samman orter längs järnvägens sträckning och Mellerud.
  På så sätt ökar vi möjligheterna för pendeltrafik till och från Mellerud.
 • Vi vill också arbeta för att kommunen flyttar tillbaka turistbyrån ner till Tingshuset
  och etablerar en mindre turistinformation vid Dalsland Center.
  Detta för att Melleruds Centrum är den första anhalten som turisterna anländer till och
  därmed är det naturligt att turistbyrån är belägen centralt i Mellerud.

 

 

KOMMUNAL SKÖTSEL

 •  Vi vill arbeta för att den folkliga insynen i det kommunala arbetet utvecklas.
  Vi vill att medborgarna i Mellerud får mer insyn i det politiska arbetet.                                                                                    
 • Vi vill arbeta för rätten till heltid inom de kommunala verksamhetsområdena
  för den som vill arbeta heltid. Fasta anställningar skall vara norm.                                                                                     
 • Vi vill arbeta för att bevara medborgardialog. Detta ska ske genom ett aktivt
  och utvecklat medborgarförslagssystem.