En viktig motion från oss | Sverigedemokraterna Mellerud

En viktig motion från oss

En viktig motion från oss,att vi får detta utrett är uppenbart en fråga av högsta prioritet.

”Behovet av att utreda migrationens ekonomiska effekter för Melleruds kommun.

Det uttrycks i klartext i tjänstemannaförslaget till budget för 2016 att de statliga ersättningarna för migrationen inte täcker de verkliga kostnaderna samt oro inför de utmaningar vi ställs inför framöver om nuvarande nivåer bibehålls. Nedan följer ett antal utdrag ur detsamma:

” Antalet elever med annat modersmål ökar och vi närmar oss 30 % av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare. För att klara bibehållen måluppfyllelsen behöver modersmålsstöd och modersmål utvecklas. De statliga etableringsersättningar och ersättningar för undervisning av asylelever täcker inte de ökade behoven.”

” Inom gymnasieskolan ökar antalet asylelever, ensamkommande flyktingelever och elever med annat modersmål. 49 elever har annat modersmål. Dessa elever går till stor del på Dahlstiernska gymnasiet. För ökad måluppfyllelse krävs extra satsningar på modersmål och modersmålsstöd En stor utmaning för Dahlstiernska gymnasiet är att minska antalet överåriga elever, vilket försvåras om antalet ensamkommande flyktingelever ökar.”

” Under 2014 har ökningen av SFI elever ökat kraftigt. Från cirka 40 elever mars 2014 till cirka 150 elever mars 2015. En ökande grupp är SFI elever som äldre än 18 år och fått permanent uppehållstillstånd men bor kvar på asylboendet. Till denna grupp utgår ingen etableringsersättning utan endast ett symboliskt engångsbelopp på 7000 kr. Ökningen av SFI elever har även medfört ett rekryteringsbehov av behöriga lärare samt en utökning av undervisningslokaler. Kommunens beslut om fördelning av den statliga ersättningen räcker inte till att täcka behovet av SFI undervisning för vuxna som kommunen får etableringsersättning för”

” Under 2014 har det varit kö till förskolan trots en utökning av platser under året. Det blir allt svårare att klara barnomsorgsgarantin med plats inom 4 månader. En ökad nyttjandegrad och en ökning av nyanlända ökar behovet av platser ytterligare. De externa pedagogiska omsorgen har upphört vilket påverkar kösituationen. Budgeten 2015 för förskoleverksamhet har utökats för att
behålla en ökad personaltäthet och efterfrågan. Detta har varit möjligt genom en omfördelning i budgeten på grund av elevminskningen i gymnasieskolan under 2014. Under 2014 har antalet asylfamiljer med barn, anhöriginvandring med permanent uppehållstillstånd och Eu-invandringen ökat kraftigt i Mellerud. Detta beror bland annat på de nyöppnade asylboendena i Håverud och Kroppefjälls fritidscenter.
Vi har också en stor grupp ensamkommande ungdomar på gymnasiet som behöver modersmålsstöd samt särskilt stöd för att klara kunskapsmålen. Denna grupp kommer också att öka andelen överåriga gymnasieelever. Dessa elever kan behöva 4–5 år på sig för att klara sina gymnasiestudier. ”

Dessa relativt försynta farhågor tror vi bara är toppen på isberget och ser ett trängande behov att på allvar utreda kostnadsbilden för hur en tillströmning av nyanlända på den nivå som ligger idag egentligen på verkar vår kommuns förutsättningar att upprättahålla en god ekonomi och en generell välfärd över tid.
Att kostnaderna och de sociala utmaningarna tynger många av Sveriges kommuner något enormt råder det ingen tvekan om,denna diskussion måste lyftas upp och sättas siffror på en gång för alla.

Vi föreslår därför att:
Kommunen tillsätter en utredningsgrupp som har i uppgift att gå igenom hur ett asylärende påverkar den kommunala ekonomin fullt ut,dels i det korta perspektivet,samt vilka effekter det får på långsiktig bas,från att man anländer tills man är självförsörjande. Vi tror inte att det finns någon klar bild av detta idag. Vilket behövs för att kommunen skall kunna möta dessa utmaningar på ett för våra invånare seriöst och ansvarsfullt sätt. Tidpunkten är väl vald med tanke på att AME har börjat sitt arbete med handlingsplan för integrationen,detta kunde ske parallellt med det projektet

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.