En skolas ansvar för demokratin | Sverigedemokraterna Mellerud

En skolas ansvar för demokratin

Det har i dagarna kommit till vår kännedom att en starkt politiskt knuten person ska besöka skolverksamheten i Mellerud. Denna person är Daniel Poohl, tillika chefredaktör på Expo och författare till boken Som om vi hade glömt och flertalet andra mer politiska publikationer.

Den fråga, som en sådan starkt politiskt ideologisk knuten person, besök på en skola väcker är hur ett sådant besök står i relation till skolans ansvar för politiska besök och opinionsbildande verksamhet i skolans lokaler?

Vad vi inom Sverigedemokraterna vill ha sagt med att väcka en sådan frågeställning är att Daniel Poohl och hans Expo flertalet gånger ertappats med att sprida rena lögner, hetsat mot och generaliserat om Sverigedemokraternas politik och ideologiska grunder. Vad vi nu är rädda för ska ske är att skolverksamheten i Mellerud blir en plattform för ett politiskt forum där vissa politiska inriktningar ska ges företräde andra bara för att tillgodose den så kallade värdegrunden som skolan säger sig vila på.

Nu förhåller det sig så att värdegrunder är inget som står över grundlagar och i vår grundlag är det 1 kap 9§ i regeringsformen, bestämmelsen om Yttrandefrihet i 2 kap 1§, samt tryckfrihetsförordningen som blir aktuella som överordnade de bestämmelser som återfinns i skolförfattningarna.

Skolan ska verka för objektivitetsprincipen (1 kap 9 § Regeringsformen) för att vara objektiva i sin hållning gentemot politiskt opinionsbildande verksamhet inom skolans område. Samtliga partier ska behandlas lika av skolan och skolledningen har ingen rätt att förbjuda åsiktsyttringar enbart för att de står i strid med de grundläggande demokratiska värderingarna som ligger till grund för vår samhällsuppfattning. Sådana yttringar regleras av brottsbalken om det blir fråga om t.ex hets mot folkgrupp eller kränkningar av olika slag. Det är alltså Brottsbalken och Rättsväsendet som avgör om en yttring är kränkande eller anses hetsande mot någon folkgrupp och inte skolans värdegrunder. Mot denna bakgrund så inser vi att Poohl har rätt att sprida sina politiska budskap i våra skolor oavsett vad man kan tycka om lämpligheten i innehållet.

Det är vår vilja att skydda skolverksamheten i Mellerud från att bli en bricka i ett politiskt spel och där våra ungdomar tas ifrån rätten att objektivt få ta ställning till de politiska partier som finns, yttra sina åsikter fritt och själva få bilda sig en uppfattning om vilken politik de anser vara rätt för landet, regionen och kommunen. Allra värst är det om det sker med lärares goda vilja och en icke lagstadgad värdegrund som vapen för att verka för att demokratin inte upprätthålls. Ytterst ansvarig är alltid skolans rektor.

Vi hoppas också att synliggöra för elever deras demokratiska rättigheter och skyldigheter i samarbete med skolverksamheten och att vi inte får ett klimat där enskilda lärare strider mot demokratin och deras uppgift att förhålla sig objektiva och neutrala i sin undervisning om politik och kring politiskt opinionsbildande inom skolans område.

Sverigedemokraterna Mellerud.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.